Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Крив и поред ослобађајуће пресуде

Случај судије Рипсон Иштвана

Иштван Рипсон (фото Вечерње Новости)

Србија – земља у којој се два пута суди за исто кривично дело, и на тај начин повређује једно од основних начела кривичног поступка NE BIS IN IDEM.
Високи савет судства је прописао „Правила за примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности“ (Правила), која за сада важе само за преиспитивање стручности, оспособљености и достојности нереизабраних судија. Дакле једна правила и критеријуми важили су за изабране 2009. године, а ретроактивна примена нових правила за неизабране. Наравно, ретроактивност закона је изузетак, који мора бити специјално образложен. Ретроактивност аката ниже правне снаге, као што су ова Правила, није ни могућа и супротна је Уставу. Правилима се уводи могућност да се недостојност судије утврђује „увидом у списе кривичног предмета и разматрањем разлога за оптужење“. То у пракси значи да чланови из ВСС, а нарочито политичари из законодавне и извршне власти, могу несметано да читају податке који представљају службену тајну у смислу чл. 504. в. ЗКП, још од формирања кривичног предмета, односно пре правноснажности решења да се истрага спроведе и то све без одобрења истажног судије и јавног тужиоца.
Међутим, иако се на овај начин прејудицира кривица, пре доношења правноснажне пресуде, ВСС у свом поступању иде и даље. Судију за кога је, правноснажном ослобађајућом пресудом, утврђено да није крив, по „мишљењу“ ВСС је и даље крив. Они се не обазиру на пресуду па му поново суде за исто, и то без предочавања нових чињеница на којима заснивају своју „пресуду“- одбијање приговора – заправо разрешење судије. Додуше они су га већ једном разрешили, а по Министарки правде ревизија одлука тзв првог састава ВССа се и спроводи да би се отклониле сумње у рад тзв првог састава ВССа.
Када суд ослободио судију сваке кривице, и када је то потврђено другостепеном пресудом, и када то судија предочио трочланој комисији ВССа, а комисија ВССа предложи да се приговор нереизабраног судије усвоји, а након тога ВСС одлучи КРИВ ЈЕ, јасно је да је ревизија у служби конвалидирања свих радњи првог састава тзв ВССа током поступка избора судија. Како је у образложењу одлуке о разрешењу, судији Рипсон Иштвану наведено као разлог неизбора – недостојност, јер је против истог у току кривични поступак због кривичног дела примања мита, а тај основ у међувремену отпао, доношењем правноснажне пресуде Апелационог суда, коју је судија Рипсон донео и предао на рочишту пред комисијом ВССа, то је одлука морала бити само усвајање приговора. Међутим, приговор је одбијен, а разлог је нови – образложење из првостепене пресуде. Дакле први разлог због ког није изабран је био пред преиспитивањем и први разлог је био кривични поступак за кривично дело примања мита у току. Како је онда преиспитана прва одлука ВССа и њени разлози, кад се у новој одлуци – одбијању приговора дају сасвим нови разлози?
Према члану 49. став 2. Закона о судијама подаци и мишљења о стручности, оспособљености, а такође и достојности, Високи савет судства прибавља од седнице суда свих судија из које потиче кандидат, као и мишљење свих судија  непосредно вишег суда, у које кандидат има право увида пре избора. То мишљење тзв први састав Високог савета судства није тражио ни за изабране ни неизабране и то јесте довољан разог за поништење избора. Стални састав ВСС ово није исправио. Једни аршини важе за нереизабране, а други су важили за изабране. По Одлуци о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности оспособљености и достојности за избор судија…, сматра се да кандидат није испунио критеријуме и мерила из одлуке, ако му је Велико персонално веће утврдило разлоге за разрешење.
Правилник је акт који је донет у мају 2011. године, а његове одредбе важе за избор 2009. године!?
Осим тога Правилник уводи нова правила за оцену достојности судије, те се иста сад могу утврђивати другачије у односу на Одлуку о утврђивању критеријума и мерила …јер се сад разлози недостојности утврђују не из утврђених разлога за разрешење од стране Великог персоналног већа или по Закону о судијама из мишљења седнице свих судија из суда из ког кандидат потиче (седница судија у таквом саставу више и не постоји, јер неизабрани им не могу присуствовати) већ се сада могу користити проширени методи и извори за неизабране. Један од таквих метода је и да ВСС у поступку може да користи и правно неподобно средство, као што је образложење првостепене кривичне пресуде, онај део који садржи интерпретацију судије, о томе како се окривљени бранио од оптужбе да је извршио кривично дело које му се ставља на терет а не од оптужби због недостојност. Дакле, у недостатку „доказа“ којим би чланови „сталног“ састава ВСС октлонили сумњу у „рад“ тзв, „првог“ састава ВСС, потврдили одлуку о неизбору, разрешили судију, ОНИ су у стању да рутински (очас посла) пронађу нове разлоге – доказе.
На Одлуку ВСС бр. 010-01-00116/2001-01 о престанку судијске дужности, судија Иштван Рипсон је изјавио Жалбу Уставном суду

Одредба члана 4. став 2. тачке 2. Правила неуставана и незаконита јер је Високи савет судства је сам себи дао овлашћења која по закону нема и  наставља са кршењем људских права. Заједница Правда је поднела иницијативу за оцену уставности и законитости наведене одредбе Уставном суду. Разлози за неуставност и незаконитост огледају се у повреди презумпције невиности и начела да нико не може бити кажњен  поново за исто дело, као и повреди права на заштиту података о личности, категорије штићене Уставом Републике Србије.

Документи у вези са овим чланком:

  1. Одлука ВСС бр. 010-01-00116/2011-01 о престанку судијске дужности, судије Рипсон Иштвана (PDF документ)
  2. Одлука ВСС бр. 119-05-00612/2010-01 о престанку судијске дужности судије Рипсон Иштвана од 14.06.2010.год. (PDF документ)
  3. Жалба уставном суду судије Рипсон Иштвана  на Одлуку ВСС о престанку судијске дужности (Microsoft word документ)
  4. Иницијатива за оцену уставности и законитости одредбе чл. 4.ст.2. Правила… (PDF документ)
Advertisements

Један одговор на “Крив и поред ослобађајуће пресуде

  1. Nikola Kosanović, advokat новембар 29, 2011 у 6:38 pm

    Bravo koleginice.

%d bloggers like this: