Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Статут

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима (Сл. Гл. РС бр. 51/09) на оснивачкој скупштини одржаној дана 27.08.2010. год. у Сремској Митровици Ул. Јована Цвијића 23  усвојен је:

СТАТУТ

Удружења. „Заједница Правда“

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Заједница Правда“ (у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области: заштите и унапређења људских права

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

  • борба за успостављање  начела владавине права у циљу демократизације друштва и заштите људских права и основних слобода,;
  • заштита људских права и слобода у складу са Европском конвенцијом о људским правима и слободама;
  • борба против дискриминације у свим сферама друштва;
  • потпуна и једнака правна заштита свих грађана пред органима и институцијама Републике Србије;
  • право на рад под једнаким условима;
  • залагање за равноправан третман свих грађана при остваривању права на рад;
  • борба за законит и транспарентан рад органа власти приликом избора носилаца правосудних и других јавних функција
  • помоћ и подршка члановима удружења као и осталим грађанима, у циљу заштите и остварења својих права пред државним и међународним институцијама

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1.      прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области заштите људских права, борбе против дискриминације и борбе за транспарентан рад органа власти;

2.      организује сама или у заједници са другим организацијама стручне скупове, семинаре, саветовања и друге облике едукације из области заштите људских права, борбе против дискриминације и борбе за транспарентан рад органа власти;

3.      објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на унапређење људских права и слобода, борбе против дискриминације и борбе за транспарентан рад органа власти;

4.      сарађује са другим организацијама, стручним и струковним удружењима у земљи и иностранству која се баве истом или сличном проблематиком.

5.      обавља и друге делатности које су у складу са законима и статутотом заједнице

Назив и седиште

Члан 4.

Назив удружења је: Заједница „ Правда“

Назив удружења на страном (латинском) језику је : „Communitas Iustitia“

Скраћени назив удружења је „Правда“

Удружење има седиште у Сремској Митровици, Матије Хуђи  бр.68.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин остваривања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може постати свако пунолетно лице држављанин Републике Србије или страни држављанин са дозволом боравка у Републици Србији, које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење.

Чланство у другој непрофитној (невладиној) организацији или еснафском удружењу или политичкој организацији  није препрека за чланство у Удружењу.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Уколико Управни одбор Удружења донесе одлуку да подносилац пријаве не испуњава услове за чланство, одлука са образложењем се доставља подносиоцу и Скупштини Удружења, која ће о истом захтеву одлучивати на првом следећем заседању,  уколико подносилац пријаве исти захтев упути и Скупштини на разматрање, у супротном, Скупштина прихвата одлуку Управног одбора без расправе.

Члан Удружења може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредби овог статута или нарушавањем угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Удружења на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност члана

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1)      равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2)      непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3)      бира и буде биран у органе Удружења;

4)      буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1)      активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2)      учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3)      плаћа чланарину;

4)      обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења  су:  Скупштина, Председник Управног одбора (председник Удружења), Управни одбор, Навигатори, Надзорни одбор и Генерални Секретар.

Председник заступа Удружење у правном промету, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.

Скупштина

Члан 9.

Скупштину Удружења  чине сви њени чланови.

Скупштина Удружења се редовно састаје једном годишње.  Ванредна Скупштина се може заказати на образложен предлог  Управног одбора, као и на предлог најмање 1/3 чланова Скупштине Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се мора навести питање чије се разматрање предлаже.

Скупштину  сазива Председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену заседања, као и о тачкама дневног реда .  Изузетно, у случају спречености Председника управног одбора, Скупштину удружења сазива  заменик председника Управног одбора. Седницама Скупштине удружења председава председник скупштине удружења.  Изузетно у случају његове спречености, Скупштином председава лице, које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1)      доноси пословник о раду;

2)      бира председника Скупштине Удружења на 4 године;

3)      бира Председника Управног одбора и разрешава га дужности;

4)      бира и разрешава чланове Управног одбора удружења;

5)      бира и разрешава чланове Надзорног одбора;

6)      доноси план и програм рада Удружења;

7)      усваја Статут као и измене и допуне Статута;

8)      усваја друге опште акте Удружења;

9)      разматра и усваја извештаје Управног одбора;

10)  разматра и усваја финансијски план и извештај;

11)  одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

12)  одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

13)  води записнике о својим седницама;

14)  разматра и друга питања која су предвиђена Статутом Заједнице

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Скупштина бира и разрешава Председника Управног одбора већином гласова свих чланова скупштине , јавним гласањем.

Скупштина бира и разрешава члана Управног одбора већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова свих чланова.

Управни одбор.

Члан 10.

Управни одбор, је орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова које бира и опозива Скупштина Заједнице

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу бити поново бирани на исту функцију. Мандат члана Управног одбора престаје пре времена: подношењем писане оставке, престанком чланства у удружењу, уколико Управни одбор поднесе захтев Скупштини удружења за разрешење ако се испуне услови из члана 6. става 5. овог Статута.

Управни одбор из својих редова бира  Заменика Председника Управног одбора на предлог Председника Управног одбора.  Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора, изузетно, у случају његове заузетости, радом Управног одбора руководи Заменик председника Управног одбора.

Члан Управног одбора не може бити и члан Надзорног одбора.

Члан 11.

Управни обор:

1.      руководи радом удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2.      организује редовно обављање делатности Удружења;

3.      поверава посебне послове појединим члановима;

4.      бира и разрешава генералног секретара удружења

5.      доноси финансијске одлуке;

6.      доноси правилник о чланарини;

7.      одлучује о прикупљању и намени средстава Удружења у складу са финансијским планом;

8.      управља покретном и непокретном имовином Заједнице;

9.      доноси правилник о дисциплинској одговорности;

10.  одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Заједнице и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

11.  одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

12.  доноси пословник о свом раду;

13.  води записнике о својим седницама

14.  подноси извештај на свакој седници Скупштине;

15.  одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова (3 члана), а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Генерални секретар

Члан 12.

Генерални секретар Удружења је извршно-оперативни орган  Удружења.

Генералног секретара бира Управни одбор на предлог било ког члана Управног одбора, или на предлог 5 чланова Скупштине удружења, или  на предлог Навигатора области. У сваком случају члан Удружења мора писано прихватити кандидатуру.

Генерални секретар има мандат четири године. Мандат Генералног секретара  престаје пре времена: подношењем оставке,  престанком чланства у Удружењу, уколико Управни одбор донесе одлуку о његовом разрешењу.  Одлуку у писаном облику са образложењем, Управни одбор доставља Генералном секретару и Скупштини. На одлуку о разрешењу Генерални секретар има право жалбе Скупштини Удружења, која ће жалбу разматрати на првом следећем заседању. Жалба не одлаже одлуку Управног одбора. У случају разрешења Генералног секретара његова овлашћења и обавезе преузима Председник управног одбора до избора Генералног секретара, који мора бити изабран у року од 30 дана.

Члан 13.

Генерални секретар:

1)      одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига;

2)      стара се о вођењу књига и контактира са надлежним државним органима;

3)      предлаже Управном одбору финансијски план и стара се о његовом испуњењу;

4)      налогодавац је за трошење финансијских средстава;

5)      припрема и подноси Управном одбору финансијске извештаје и завршни финансијски рачун;

6)      потписује финансијска документа  и одобрава отварање рачуна, подрачуна и израду печата;

7)      подноси извештај на свакој седници Скупштине

8)      врши и друга овлашћења у складу са Законом о раду у области радних односа;

Навигатор

Члан 14.

Удружење је територијално подељено на 7 области. Радом удружења у једној области координира Навигатор.

Навигатори удружења су :

Навигатор  Војводине (за територију АП Војводина),

Навигатор  Косова и Метохије (за АП Косово и Метохија),

Навигатор Београда (за подручје Града Београда),

Навигатор Западне Србије  (за територију Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског округа),

Навигатор  Јужне Србије (за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа)

Навигатор Источне Србије (за територију Борског, Зајечарског, Подунавског и Браничевског округа)

Навигатор Централне Србије (за територију Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа).

Навигаторе бирају чланови Удружења из региона које Навигатор покрива и о томе обавештавају Управни одбор. Изузетно, у случају када Навигатор одређеног подручја није изабран, може бити постављен од стране Управног одбора (вд.стање). Мандат Навигатора траје четири године и може бити поново биран. Мандат престаје пре времена: подношењем писане оставке, иступањем из чланства Удружења, уколико Управни одбор донесе одлуку о његовом разрешењу.  Одлуку у писаном облику са образложењем, Управни одбор доставља Навигатору  и Скупштини. На одлуку о разрешењу Навигатор има право жалбе Скупштини удружења, која ће жалбу разматрати на првом следећем заседању. Жалба не одлаже одлуку Управног одбора.

Навигатор може поставити свог заменика

Члан 15.

Навигатор:

1.      координира рад регионалних организација;

2.      стара се о информисању чланства и о промоцији Удружења;

3.      извршава упутства добијена од Скупштине, Управног одбора или Председника Управног одбора;

4.      представља Удружење у свом региону;

5.      врши и друга овлашћења у складу са Статутом удружења;

6.      подноси извештај на свакој седници Скупштине

Председник Управног одбора

Члан 16.

Председник Управног одбора је извршни орган Удружења. Председник Управног одбора се бира на Скупштини Удружења у складу са Статутом.  Мандат Председник Управног одбора траје четири године, односно до избора на Скупштини Удружења и може бити поново биран.

Поступак за разрешење Председник Управног одбора пре истека мандата, покреће најмање 3 члана  Управног одбора. Председник Управни одбор у том случају сазива Скупштину, у року од 30 дана, на којој се расправља о иницијативи. Уколико Скупштина Удружења не усвоји  иницијативу Управног одбора, приступа избору новог Управног одбора. Члан Управног одбора, који је поднео овакву иницијативу, може бити предложен и изабран за члана новог Управног одбора.

Ако Председник Управног одбора поднесе оставку или, из било којих разлога, буде трајно спречен да врши послове, заменик Председник Управног одбора  врши функцију Председник Управног одбора до одржавања Скупштине, који се мора одржати у року од 30 дана.

Члан 17.

Председник Управног одбора:

1.      руководи радом удружења између седница Управног одбора;

2.      припрема седнице Управног одбора и утврђује предлоге докумената;

3.      представња и заступа удружење у земљи и иностарнству;

4.      председава седницама Управног одбора;

5.      предлаже Управном одбору свог заменика;

6.      сазива редовне и ванредне скупштине удружења;

7.      контролише материјално-финансијско пословање и о томе извештава Скупштину;

8.      организује комисије и именује њихове чланове;

9.      именује чланове комисије за тумачење Статута уколико се за тим покаже потреба;

10.  приликом сарадње са другим невладиним организацијама именује чланове за сарадњу и координацију.

11.  одређује представнике Удружења за учешће на међународним скуповима;

12.  именује портпарола  из редова чланства;

13.  даје овлашћење Генералном Секретару за потписивање одређених уговора;

14.  уколико се покаже потреба за професионалним ангажовањем радника  у вези са радом удружења, образложење у писаном облику доставља Управном одбору на усвајање;

15.  подноси извештај на свакој седници Скупштине

16.  обавља и друге послове, у складу са одлукама и ставовима Управног одбора

Надзорни одбор

Члан 18.

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина удружења. Мандат члана Надзорног одбора траје 4 године и може бити поново биран. Члан Надзорног одбора не може бити истовремено и члан Управног одбора.

Мандат члана Надзорног одбора престаје пре времена: подношењем  писане оставке, престанком чланства у удружењу, уколико Управни одбор поднесе захтев Скупштину Удружења за резрешење ако се испуне услови из члана 6. став 5. овог статута.

Члан 19.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Остваривање јавности рада

Члан 20.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор, Председник Управног одбора и Навигатори се старају о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на други примереним начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења

Члан 21.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним савезима удружења која се баве истим или сличним проблемима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 22.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области делокруга њеног рада, као и продајом сопствених публикација.

Престанак рада удружења

Члан 23.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка удружења

Члан 24.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку, одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 25.

Удружење има свој печат  елипсастог облика  (40мм x 20мм) , обрубљен  двема паралелним елипсама, дебљом и тањом, међусобно удаљени 1мм, по средини, уз горњу половину обода елипсе пише ћириличним писмом, окренутим ка центру  – Заједница „Правда“, а по средини уз доњу половину обода елипсе пише латиничним писмом окренутим ка центру – Communitas „Iustitia“ . Изнад полупречника елипсе оријентисано ка центру, хоризонтално  је исписано (ћириличним писмом) Сремска Митровица / (латиничним писмом) Sirmium, а испод полупречника елипсе, такође оријентисано ка центру, хоризонтално је исписано (ћириличним писмом) Србија/Serbia (латиничним писмом). Писмо на печату је исписано фонтом Book Antique.  Лево и десно од имена града и државе, приљубљено уз обод унутрашње елипсе се налази по једна звездица.

Члан 26.

На сва питања која нису регулисана Статутом непосредно ће се примењивати  одредба Закона о Удружењима

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке

скупштине Удружења

Мирјана Желем Ћелап

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: