Заједница Правда

Zajednica Pravda (Communitas Iustitia) Srbija, Sremska Mitrovica

Крив и поред ослобађајуће пресуде

Случај судије Рипсон Иштвана

Иштван Рипсон (фото Вечерње Новости)

Србија – земља у којој се два пута суди за исто кривично дело, и на тај начин повређује једно од основних начела кривичног поступка NE BIS IN IDEM.
Високи савет судства је прописао „Правила за примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности“ (Правила), која за сада важе само за преиспитивање стручности, оспособљености и достојности нереизабраних судија. Дакле једна правила и критеријуми важили су за изабране 2009. године, а ретроактивна примена нових правила за неизабране. Наравно, ретроактивност закона је изузетак, који мора бити специјално образложен. Ретроактивност аката ниже правне снаге, као што су ова Правила, није ни могућа и супротна је Уставу. Правилима се уводи могућност да се недостојност судије утврђује „увидом у списе кривичног предмета и разматрањем разлога за оптужење“. То у пракси значи да чланови из ВСС, а нарочито политичари из законодавне и извршне власти, могу несметано да читају податке који представљају службену тајну у смислу чл. 504. в. ЗКП, још од формирања кривичног предмета, односно пре правноснажности решења да се истрага спроведе и то све без одобрења истажног судије и јавног тужиоца.
Прочитајте остатак овог чланка

Advertisements

Смернице за ревизије избора судија на први трогодишњи мандат

У светлу доношења сета правосудних закона којима се изузима Уставом утврђена надлежност Уставног суда, као и изјава представника српских власти, министра правосуђа Снежане Маловић да се ревизија избора врши у циљу отклањања сумњи у његове недостатке, Заједница Правда види покушај консолидовања незаконито извршеног избора/реизбора . У том смислу, а поштујући максиму „што се грбо роди време, не исправи“ Заједница Правда представља  свој предлог експертској групи Европске Комисије, Друштву судија Србије и Високом савету судства за могуће решавање проблема који је створен избором судија у 2009. години на нетранспарентан начин, без примене објективних критеријума од стране некомплетног састава Високог савета судства.

Предлог ревизије можете погледати и преузети овде

%d bloggers like this: